گزارش تصویری بازدید هیات دیپلماتیک و نمایندگان سازمانهای بین المللی در ایران از مهمانشهرهای اردکان و میبد و بافت تاریخی

.

بخش نظردهی بسته شده است..