هشتگ موقوفات شهرستان بهاباد باید احیا و ساماندهی شود