هشتگ خیرین با مشارکت در ساخت زورخانه ها به ترویج فرهنگ پهلوانی