هشتگ حضور35درصدمراجعان درمانی به یزد ازاستان‌های دیگر