تلفظ یزدی: باد خود کردن : قهر کردن، اخم کردن
Saturday - 2015 31 January
شنبه, 11 بهمن 1393
گروه‌های خبری