تلفظ یزدی: اَتکَلَی : بی هدف – اَلَکی
Saturday - 2015 4 July
شنبه, 13 تیر 1394
گروه‌های خبری